Komplexní analýza konstrukcí

Komplexní analýza konstrukcí

Ocelové konstrukce představují jednoduché a hospodárné řešení pro lehké až středně těžké budovy. Inženýrská praxe potvrzuje, že tyto objekty je nezbytné navrhovat sofistikovanými postupy - hlavním pilířem naší činnosti je tedy statická a dynamická analýza konstrukcí. Podstatou této analýzy je návrh a posouzení jednotlivých částí konstrukce a vzájemná interakce mezi nimi.

V současné době je nezbytné řešit ocelové konstrukce ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Naše práce tedy začíná návrhem optimálního konstrukčního řešení pro danou situaci, optimalizací ocelové konstrukce a odhadu spotřeby materiálu. Další fází je podrobné posouzení všech prvků včetně spojů a následně inženýring při výrobě konstrukce a realizaci stavby. Naše posudky jsou vždy vypracovány v souladu s nejnovějšími evropskými normativními předpisy EC.

Statika ocelových konstrukcí

Nosné prvky vykazují při správném návrhu vysokou únosnost při subtilních rozměrech použitých profilů, z podstaty věci je však konstrukce jako celek náchylná ke kolapsu ve smyslu prostorové stability, nejen překročením únosnosti nosného prvku. Dalším faktorem je, že konstukce může být dostatečně pevná, ale zároveň musí splňovat kritéria omezení průhybu a popřípadě i kmitání. K návrhu konstrukcí přistupujeme systematicky, odezva konstrukce je posuzována jak v rovině, tak v prostoru z hlediska únosnosti, deformace a stability. Pro různou složitost řešených objektů je nezbytná správná volba numerického výpočetního modelu - vždy usilujeme o efektivní řešení, které musí v rámci možností co nejjednodušeji, avšak spolehlivě popisovat reálné chování konstrukce.

Dynamické a seismicitní posudky

K ověření podmínek použitelnosti ocelové konstrukce je často nutné provést dynamický posudek. Z tohoto důvodu se analyzují vlastní frekvence kmitání pro posouzení možné rezonance a odezva od harmonického kmitání od vibrací strojů apod.

Výpočty se seismickým zatížením simulují zemětřesení dle zadaných parametrů a spekter odezvy. Spektra odezvy jsou zadávány dle EC8 nebo jsou k dispozici dle ostatních národních norem.

Posudky spojů

V současné době je nezbytné řešit ocelové konstrukce ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Naše práce tedy začíná návrhem optimálního konstrukčního řešení pro danou situaci, optimalizací ocelové konstrukce a odhadu spotřeby materiálu. Další fází je podrobné posouzení všech prvků včetně spojů a následně inženýring při výrobě konstrukce a realizaci stavby. Naše posudky jsou vždy vypracovány v souladu s nejnovějšími evropskými normativními předpisy EC.